Building a solution to determine the model parameters of rotational motion object

76 views

Authors

  • Tran Xuan Khanh Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology
  • Tran Duc Thuan (Corresponding Author) Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Dong A University

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.90.2023.38-44

Keywords:

Kalman filter; Inertia Microechanical; Model parameters; Rotation.

Abstract

 This paper presents a solution for applying inertial micromechanical measurement elements and a Kalman filter to determine the parameters of rotational motion object. At the same time, it also provides a solution to determine the model parameters of some rotational motion objects commonly encountered in military equipment.

References

[1]. Nguyễn Văn Chúc, Ngô Trọng Mai, “Thuật toán dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh ứng dụng thiết bị vi cơ điện tử dùng cho hệ thống điều khiển thiết bị bay”, Hội nghị Khoa học ngành vũ khí, Trung tâm KHKT-CNQS, tr.260-266, (2007).

[2]. Trần Đức Thuận, Nguyễn Quang Vịnh, Trương Duy Trung, “Mô hình động học chuyển động của ngư lôi”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Viện KH&CN quân sự, (21), tr.28-35, (2012).

[3]. Trần Đức Thuận, Trương Duy Trung, Nguyễn Quang Vịnh, Nguyễn Sĩ Long, Trần Xuân Kiên, Bùi Hồng Huế, Nguyễn Văn Diên, “Xây dựng thuật toán xác định tham số định hướng cho phương tiện chuyển động trên cơ sở kết hợp con quay tốc độ góc với từ kế và gia tốc kế”, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Viện KH&CN quân sự, (25), tr.7-16, (2013).

[4]. Phước.N.D, “Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến”, NXB Bách khoa, (2012).

[5]. Thuận.T.Đ, Mỹ.B.N, “Thiết bị dẫn đường quán tính và đo cao trong hệ thống điều khiển thiết bị bay”, NXB Khoa học và kỹ thuật, (2015).

[6]. Tim Babb, “How a Kalman filter works, in pictures”, https: //www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures, Accessed: 2018-11-30, (2018).

[7]. Charles K, Chui and Guanrong Chen, “Kalman Filtering: With Real-Time Applications (5th ed.)”, Springer Publishing Company, Incorporated, (2017).

[8]. Mohinder S, Grewal and Angus P. Andrews, “Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.)”, Wiley-IEEE Press, (2014).

[9]. Rudolph Emil Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems”, Transactions of the ASME–Journal of Basic Engineering 82, Series D, 35–45, (1960).

Published

25-10-2023

How to Cite

Trần Xuân, K., and Trần Đức Thuận. “Building a Solution to Determine the Model Parameters of Rotational Motion Object”. Journal of Military Science and Technology, vol. 90, no. 90, Oct. 2023, pp. 38-44, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.90.2023.38-44.

Issue

Section

Research Articles

Categories