Download các file mẫu

Tác giả download file mẫu bài báo tiếng Việt, tiếng Anh và file giải trình chỉnh sửa theo nhận xét của PB tại trang này.

Lưu ý: Sau mỗi bước hoàn thiện, tác giả cần cập nhật đầy đủ thông tin bài báo theo hướng dẫn.

Published: 09-02-2022