Hướng dẫn cập nhật dữ liệu bài báo

1. Đăng nhập vào hệ thống của Tạp chí, click vào bài báo cần được cập nhật.
2. Lần lượt cập nhật đầy đủ dữ liệu mới nhất (cả tiếng Anh và tiếng Việt) cho các trường thông tin sau: Tiêu đề (Title), Tóm tắt (Abstract), Từ khóa (Keywords), Tài liệu tham khảo (References) theo các hình minh họa dưới đây.

Hình 1. Chọn tab Publication (Xuất bản), trường Title & Abstract (Tiêu đề & Tóm tắt), click "Tiếng Việt" để có thể cập nhật thông tin cho cả 2 ngôn ngữ.

 

Hình 2. Làm tương tự, lần lượt chọn và cập nhật thông tin cho các trường Contributors (Các tác giả), Metadata (Keywords, Từ khóa) và References (Tài liệu tham khảo).

 

Lưu ý: 

- Bài báo cần được cập nhật thông tin của tất cả các tác giả tham gia bằng cách nhấn Add Contributor (Thêm người tham gia) - Affiliation là Cơ quan công tác;

- Riêng trường Keywords (Từ khóa), cần nhập từng từ khóa rồi nhấn enter, sau đó mới có thể save các từ khóa (keywords) thành công.