The solution integrates the automatic stabilization system with the original fire control system on the anti-aircraft gun on the coast guard ship

28 views

Authors

  • Truong Tat Thuan (Corresponding Author) Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology
  • Le Viet Hong Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology
  • Vu Hai Ha Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.19-25

Keywords:

Euler angles; Fire control systems; Gun stabilization.

Abstract

This article presents a solution to improve the fire control system of the 23mm-2ML anti-aircraft gun currently equipped on coast guard ships based on the integration of an automatic stabilization system with a available tracking control system. By indirectly calculating the amount of velocity compensation in the direction and range transmission channels through the relay angle parameters of the ship deck and the angles of the gun transmission system, the article proposes a solution to keep the fire control system intact existing force combined with additional compensation right at the joystick output. The solution has been rigorously mathematically proven.

References

[1]. Tài liệu pháo 23mm - 2M và 23mm -2 ML lắp trên tàu cảnh sát biển. Tập 1&2, Cục Kỹ Thuật, BTL Cảnh Sát Biển (2017).

[2]. Báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động ổn định đường ngắm và đường bắn cho pháo cao xạ Zu23-2N trên cơ sở tích hợp hệ thống tự động điều khiển hỏa lực đã có để lắp trên tàu cảnh sát biển”, Viện Tự Động Hóa KTQS (2022).

[3]. Tài liệu tổng hợp “Đại đội PPK 37mm – 2N tác chiến ngày và đêm”, Viện Tự động hóa KTQS (2005).

[4]. Sofia Syngaivska. “Russia Revived Zu23-2 system, making it remotely controlled platform: Upgrades and Applications”, Defence Express, (2003).

[5]. CZE/SVK – Zu23-2M2, http://www.armedconflick.com.

[6]. Trần Ngọc Bình, Nguyễn Vũ, “Thuật toán xử lý số liệu phục vụ tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lục cho CPPK 37mm-2N bắn trong hành quân”, Tạp chí Nghiên cứu KH-CNQS, Số 31, tr 100-103, (2014).

Published

01-04-2024

How to Cite

Trương Tất Thuấn, Lê Việt Hồng, and Vũ Hải Hà. “The Solution Integrates the Automatic Stabilization System With the Original Fire Control System on the Anti-Aircraft Gun on the Coast Guard Ship”. Journal of Military Science and Technology, no. CAPITI, Apr. 2024, pp. 19-25, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.19-25.

Issue

Section

Research Articles

Categories