Research to evaluate the effectiveness of metal preservation using vacuum technology and volatile inhibitors on a laboratory scale

24 views

Authors

  • Nguyen Van Dong (Corresponding Author) Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
  • Ha Quoc Bang Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
  • Nguyen Viet Hung Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
  • Trinh Dac Hoanh Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
  • Nguyen Huu Van Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology
  • Khong Manh Hung Institute of Chemistry and Materials, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.96.2024.85-91

Keywords:

Volatile inhibitors; Atmospheric corrosion protection for metals; Corrosion protection with volatile inhibitors.

Abstract

This study investigated the metal surface protection ability of a preservation technology combining a volatile corrosion inhibitor (VCI) with PE film packaging and vacuum sealing. The evaluation was conducted using both natural exposure tests and modern laboratory equipment at the Institute of Chemistry and Materials. The results showed that a small amount of VCI can effectively protect metal surfaces from corrosion. After being exposed to a corrosive environment, the CT3 steel sample protected by the preservation process showed a protection efficiency of 30.49%, while the red copper sample showed an efficiency of 45.91%. According to the salt spray and temperature-humidity test results, the surfaces of CT3 steel, red copper, and yellow copper samples showed no discoloration, stains, or rust spots after being packaged using the above preservation process.

References

[1]. Hou, B., Li, X., Ma, X., Du, C., Zhang, M., Zheng, M., Xu, W., Lu, D. & Ma, F. “The cost of corrosion in China”. MaterialsDegradation, (2017), DOI:10.1038/s41529-017-0005-2. DOI: https://doi.org/10.1038/s41529-017-0005-2

[2]. Khan, M.A.A., Hussain, M. & Djavanroodi, F. “Microbiologically influenced corrosion in oil and gas industries: A review”. International Journal of Corrosion and Scale Inhibition, pp.80-106, (2021). DOI: 10.17675/2305-6894-2021-10-1-5. DOI: https://doi.org/10.17675/2305-6894-2021-10-1-5

[3]. R. Baboian Ed, “Corrosion: Fundamentals, Testing and Protection,” ASM International, OH, Vol.13A, pp.196-209, (2003).

[4]. Shahram Meery, “Corrosion and Corrosion Control,” Corrpro Technical Library.

[5]. Nguyễn Việt Hưng, “Các phương pháp và kỹ thuật đánh giá đặc trưng tính chất vật liệu, kiểm tra độ bền và khả năng bảo vệ của vật liệu,” Tài liệu bài giảng môn học Công nghệ và vật liệu bảo quản vũ khí trang bị quân sự (2021).

[6]. Nguyễn Thế Nghiêm, “Nghiên cứu thử nghiệm khí hậu một số vật liệu nhằm xây dựng công nghệ bảo quản máy móc tổng thành (trong đó có VKTBKT quân sự) chống ăn mòn khí quyển,” Đề tài KC02-11 (2003).

[7]. Nguyễn Thế Nghiêm, “Nghiên cứu vật liệu bao gói chống ăn mòn kim loại trên cơ sở các chất ức chế bay hơi,” Đề tài KHCN 03-21 (2000).

[8]. Nguyễn Hữu Đoan “Hoàn thiện công nghệ và áp dụng bảo quản VKTBKT trên cơ sở vật liệu bao gói chống ăn mòn kim loại bằng chất ức chế bay hơi”, Đề tài AT cấp Bộ Quốc phòng (2008).

[9]. TCVN 7699-2-52:2007 “ Thử nghiệm môi trường- Phần 2-52: Các thử nghiệm- Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua),”.

[10]. TCVN 7699-2-30:2007 “ Thử nghiệm môi trường- Phần 2-30: Các thử nghiệm- Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (Chu kỳ 12h + 12h),”.

Published

25-06-2024

How to Cite

Nguyễn, V. Đồng, Q. B. Hà, V. H. Nguyen, Đắc H. Trịnh, H. V. Nguyễn, and Mạnh Hùng. “Research to Evaluate the Effectiveness of Metal Preservation Using Vacuum Technology and Volatile Inhibitors on a Laboratory Scale”. Journal of Military Science and Technology, vol. 96, no. 96, June 2024, pp. 85-91, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.96.2024.85-91.

Issue

Section

Research Articles

Categories