THE KEY EXCHANGE PROTOCOLS FOR SYMMETRIC - KEY CRYPTOSYSTEMS

169 views

Authors

  • Nguyen Vinh Thai (Corresponding Author) Military Information Technology Institute, Academy of Military Science and Technology

Keywords:

Key Establishment; Key Agreement Protocols; Key Exchange Protocol; Symmetric-Key Cryptographic Algorithm; Symmetric - Key Cryptosystems.

Abstract

In this paper, a protocol exchanging keys is proposed for Symmetric – Key Cryptosystems developed from the Diffie-Hellman protocol. The new protocol does not use digital signatures for authentication as previously developed protocols, thereby improving the efficiency of the algorithm, but still ensuring the full properties of a secure key exchange protocol.

References

[1]. W. Diffie & M. Hellman, “New Directions in Cryptography”, IEEE Trans. On Info. Theory, IT-22(6):644-654, 1976.

[2]. T. ElGamal (1985), “A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms”, IEEE Transactions on Information Theory. Vol. IT-31, No. 4. pp.469-472.

[3]. Mark Stamp, Richard M. Low, “Applicd cryptanalysis: Breaking Ciphers in the Real World”, John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-1.

[4]. B. Arazi (1993), “Integrating a key distribution procedure into the digital signature standard”, Electronics Letters, Vol. 29(11), pp.966-967.

[5]. L. Harn (1995), “Modified key agreement protocol based on the digital signature standard”. Electronics Letters, Vol.31(6), pp. 448-449.

[6]. R. C. W. Phan (2005), “Fixing the integrated Diffie-Hellman DSA key exchange protocol”, IEEE CommunicationLetters, Vol.9(6), pp. 570-572.

[7]. Do Viet Binh, “Authenticated key exchange protocol based on two hard problems”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 50, tháng 08-2017, trang 147-152.

[8]. Đỗ Việt Bình, Nguyễn Hiếu Minh, “ Phát triển giao thức trao đổi khóa an toàn dựa trên hai bài toán khó”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số Đặc san CNTT, 11 - 2018, trang 156-163.

[9]. Nguyễn Vĩnh Thái, Lưu Hồng Dũng, “Xây dựng giao thức trao đổi khóa an toàn dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán logarit rời rạc và phân tích số/khai căn cho các hệ mật khóa đối xứng”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Số Đặc san CNTT, 04 - 2019, trang 8-15.

Published

15-12-2020

How to Cite

Nguyễn Vĩnh Thái. “THE KEY EXCHANGE PROTOCOLS FOR SYMMETRIC - KEY CRYPTOSYSTEMS”. Journal of Military Science and Technology, no. csce4, Dec. 2020, pp. 80-86, https://online.jmst.info/index.php/jmst/article/view/325.