STUDY ON APPLYING COLD PLASMA TECHNOLOGY FOR TRINITROTOLUENE (TNT) CONTAMINATED WASTEWATER TREATMENT

111 views

Authors

  • Huynh Anh Kiet (Corresponding Author) Viện Nhiệt đới môi trường/Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Keywords:

Cold plasma; Trinitrotoluene; Wastewater treatment.

Abstract

This paper presents the results of applying cold plasma technology to treat wastewater contaminated with trinitrotoluene (TNT) in the defense industry. The study has used the method of Dielectric barrier discharge (DBD) to create a plasma environment with extremely high oxidizing components such as UV, O3, H2O2 and OH to decompose TNT in wastewater. The study has experimented with the formation of O3, H2O2 and the ability of TNT decomposition in wastewater. Experimental results showed that TNT treatment's efficiency was directly proportionally to the reaction time and inversely proportional to the concentration of TNT input. Another oxidizing component, such as H2O2 combined with plasma, has affected increasing the perozon reaction speed.

References

[1]. Bahareh Mohammadi, Ali Akbar Ashkarran (2016), "Cold atmospheric plasma discharge induced fast decontamination of a wide range of organic compounds suitable for environmental applications", Journal of Water Process Engineering. 9, pp. 195 – 200.

[2]. Mirostaw Dors (2014), “Plasma for water treatment” Centre for Plasma and Laser Engineering, The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences.

[3]. Alexander Fridman (2008), “Plasma Chemistry”, Cambridge University Press.

[4]. M. M. Kuraica, B. M. Obradovic, D. Manojlovie, D. R. Ostojic and J. Purie (2006), "Application of coaxial dielectric barrier discharge for potable and waste water treatment", Industrial and Engineering Chemical Research. 45, pp. 882 – 905.

[5]. Osman Karatum, Marc A. Deshusses (2016), "A comparative study of dilute VOCs treatment in a non-thermal plasma reactor", Chemical Engineering Journal. 294, pp. 308 – 315.

[6]. Zhiyong Zhou, Xiaying Zhang, Ying Liu, Yuepeng Ma, Shuaijun Lu, Wei Zhang and Zhongqi Ren (2016), "Treatment of azo dye (Acid Orange II) wastewater by pulsed high-voltage hybrid gas–liquid discharge", Royal society of chemistry advances 2015. 5.

[7]. Vũ Duy Nhàn (2020), “Nghiên cứu kết hợp phương pháp nội điện phân và phương pháp màng sinh học lưu động A2O - MBBR để xử lý nước thải nhiễm TNT”, Luận án Tiến sĩ, Học Viện Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội.

[8]. Kaidar Ayoub, Eric D.van Hullebusch, Michel Cassir and Alain Bermond (2010), "Application of advanced oxidation processes for TNT removal: A review", Journal of Hazardous Materials (178), pp. 10-28.

[9]. Roger Matta, Khalil Hanna and Serge Chiron (2007), "Fenton-like oxidation of 2,4,6-trinitrotoluene using different iron minerals", Science of the Total Environment 385, pp. 242 – 251.

[10]. Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Đinh Ngọc Tấn, Hoàng Kim Huế (2015), "Nghiên cứu đặc điểm phản ứng phân hủy TNT bằng tác nhân Fenton trong điều kiện không và có kết hợp bức xạ UV", Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. 20(1).

[11]. Đỗ Ngọc Khuê, Phạm Kiên Cường, Đỗ Bình Minh, Tô Văn Thiệp (2007), "Nghiên cứu khả năng khử độc cho nước thải bị nhiễm thuốc nổ TNT bằng cây thủy trúc", Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 3(45), tr. 81 – 87.

[12]. Huỳnh Anh Kiệt, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, H Wien Nie (2020), "Nghiên cứu khả năng phân hủy trinitrotoluen (TNT) trong môi trường nước bằng công nghệ plasma lạnh", Tạp chí Nghiên cứu KH và CNQS. Số đặc san Hội thảo quốc gia FEE 10-2020, tr. 370-378.

Published

12-04-2021

How to Cite

Kiệt. “STUDY ON APPLYING COLD PLASMA TECHNOLOGY FOR TRINITROTOLUENE (TNT) CONTAMINATED WASTEWATER TREATMENT”. Journal of Military Science and Technology, no. 72, Apr. 2021, pp. 95-101, https://online.jmst.info/index.php/jmst/article/view/62.

Issue

Section

Research Articles