Building a pre-calculated parameters table for 23 mm air defense artilleries based on the equations of air resistance

19 views

Authors

  • Vu Duc Tuan (Corresponding Author) Institute of Military Technical Automation, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.97-104

Keywords:

Anti-aircraft artillery; ZSU23; Firing parameters tables.

Abstract

This article researches, calculates, selects, and builds a pre-calculated anti-aircraft firing parameters table for 23 mm anti-aircraft guns based on the laws of warhead movement in the air environment under standard conditions by comparing research results with graphs and ground firing parameters tables available in the literature. Research results are calculated, simulated on MATLAB, and deployed on improved ZU23 systems.

References

[1]. Вентцель Д.А., Шапиро Я.М. “Внешняя баллистика”, В 3-х ч. Ч. 1. М.; Л.: Оборонгиз. 210 с, (1939).

[2]. Шапиро Я.М. “Внешняя баллистика”. М.: Оборонгиз. 408 с, (1946).

[3]. Коновалов А.А. Николаев Ю.В. “Внешняя баллистика”. М.: ЦНИИ информации. 228 с, (1979).

[4]. Левашов В.Ф. “Внешняя баллистика и теория стрельбы комплексов РАВ”. Ч.2. Осно- вы стрельбы и управления огнем ствольной артиллерии. Пенза: ПАИИ. 376 с, (2004).

[5]. “Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62мм (ТС ГРАУ №61)”, 2-е изд., доп. М.: Воениздат. 263 с, (1977).

[6]. “Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия под винтовочный патрон (ТС ГАУ №55)”, М.: Воениздат. 76 с, (1948).

[7]. “Пособие по изучению правил стрельбы батареи, взвода, установки ЗСУ-23-4” Москва, (1969).

[8]. “Thao tác pháo cao xạ 23mm hai nòng”, Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, (1973).

[9]. “Единые таблицы стрельбы по наземным и воздушным целям из 14,5-мм одиночных, спаренных и счетверенных зенитных пулеметных установок (ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗУ-1, ЗПУ-4) и по наземным целям из 14,5-мм пулеметов пкп и скп” Москва, (1957).

[10]. “Таблицы стрельбы 23-мм спаренной установки ЗУ-23 по наземным целям” Москва, (1957).

[11]. “Lotablazat AZ 57 mm-es SZ-60 tipusu konnyu legvedelmi agyuhoz” (tiếng Hungary), (1962).

[12]. Lê Quốc Bình, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quý Khang, “Một giải pháp tự động tính toán phần tử bắn cho vũ khí - đạn không điều khiển”, Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị khoa học ngành vũ khí, Trung tâm KH&CNQS, p.p 145-152, (2007).

[13]. Nguyễn Vũ, Vũ Minh Khiêm, Nguyễn Hồng Sơn,“Giải pháp cho hệ thống 12,7mm tác chiến ngày và đêm”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, (2009).

[14]. “Lý thuyết kích xạ pháo cao xạ”, Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân, (1975).

Published

01-04-2024

How to Cite

Vũ Đức Tuấn. “Building a Pre-Calculated Parameters Table for 23 Mm Air Defense Artilleries Based on the Equations of Air Resistance”. Journal of Military Science and Technology, no. CAPITI, Apr. 2024, pp. 97-104, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.CAPITI.2024.97-104.

Issue

Section

Research Articles

Categories